Топбиз
Логин                    Пароль
Регистрация Забыли пароль?

карта сайта Главная
Новости:

З 7 по 10 червня 2017 року у місті Київі відбудеться XXIX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2017». Організатор – Міністерство аграрної політики та продовольства України.

З 7 по 10 червня 2017 року у місті Київі відбудеться XXIX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2017». Організатор – Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Виставка «Агро-2017» - це найбільша агропромислова виставка на теренах нашої держави, що виступає платформою для вдосконалення виробництва, впровадження новацій та розвитку усіх сфер АПК України; діловий захід, що відкриває можливості для співпраці з країнами – лідерами світового аграрного сектору. Це унікальна нагода для діалогу з Міністерством аграрної політики та продовольства України, українськими асоціаціями, малими і великими підприємствами, іноземними інвесторами. Саме на «Агро-2017» вирішується стратегія розвитку аграрного сектору на найближчі роки.
Більше 35 тис. кв. м. експозиційної площі буде відведено під демонстрацію кращих виробів і технологій сотень вітчизняних та іноземних компаній-учасників. Традиційно у виставкових павільйонах розмістяться представники провідних аграрних компаній України та інших країн світу.
Щорічно кількість відвідувачів «Агро» близько 50 000 осіб, серед яких – перші особи країни, представники великих сільськогосподарських холдингів, власники середніх та малих фермерських підприємств, фахівці підприємств машинобудування, спеціалісти харчової та переробної промисловості.
Значну частину виставки традиційно займуть найкращі зразки сучасної техніки: комбайни, трактори, навісне обладнання, обладнання для обробки і зберігання зерна, а також обладнання для будівництва агроспоруд і транспортування врожаю. Широкий асортимент дозволить підібрати найоптимальніші та найвигідніші варіанти, які підвищать рівень врожайності та якість виробництва.
Для професіоналів «Агро - 2017» - це широка можливість обміну досвідом на діловому рівні, завдяки насиченій науковій програмі: інтерактивним брифінгам, семінарам, конференціям, круглим столам. Тут будуть підніматися актуальні питання сільського господарства, аналізу та прогнозування ринку сільгосппродукції, правові аспекти та проблеми аграрного сектору. Традиційно на «Агро» будуються довгострокові партнерські відносини з співпраці, спільного виробництва, підтримки і дотацій у сільське господарство, які стають серйозним поштовхом для розвитку вітчизняного агропромислового комплексу.

У рамках «Агро - 2017» пройдуть спеціалізовані виставки:
•ЕкспоАгроТех - 2017 – сільськогосподарська техніка, обладнання і запасні частини;
•Біопаливо - 2017 –відновлювальні джерела енергії;
•Hi-Tech Агро - 2017 - автоматизація, керування альтернативною енергетикою, GPS і GIS-технології;
•Organic - 2017 – органічні продукти і технології;
•Animal'EX - 2017 – світські тварини, ветеринарія і продукти для тваринництва;
•FishExpo - 2017 – рибне господарство і рибальство;
•Рослинництво і агрохімія – агротехніка, агрохімія, екологічні продукти і технології, присадибне господарство, садівництво, городництво, рослинництво, теплиці.
•Agro Build - Expo - 2017 - будівництво в аграрному секторі: техніка, БМЗ, будівельні
матеріали.
• Агро - транспорт і логістика - забезпечення транспортування і зберігання продукції.

Програма спеціалізованих виставок включає дегустацію та продаж екологічної продукції, виставку різних порід тварин і експозицію найпоширеніших промислових риб.
Виставка «Агро - 2017» - найважливіша подія агропромислового сектору України. Вона орієнтована на демонстрацію досягнень, налагодження зв’язків між виробниками та покупцями, відкриття українського ринку для зарубіжних компаній, а також на впровадження інноваційних рішень і технологій, які дозволять розвивати агропромисловий комплекс, мінімізуючи витрати і збільшуючи дохідність як великих так і малих аграрних підприємств.

Детальніше на офіційній сторінці в Інтернеті: www.agroexpo.in.ua


Рус.:


С 7 по 10 июня 2017 года в Киеве состоится XXIX Международная агропромышленная выставка «АГРО-2017». Организатор - Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Выставка «Агро-2017» - это крупнейшая агропромышленная выставка на территории нашей страны, выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Украины; деловое мероприятие, открывающее возможности для сотрудничества со странами - лидерами мирового аграрного сектора. Это уникальная возможность для диалога с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Украинскими ассоциациями, малыми и крупными предприятиями и иностранными инвесторами. Именно на «Агро-2017» решается стратегия развития аграрного сектора на ближайшие годы.
Более 35 тыс. кв. м. выставочной площади будет отведено под демонстрацию лучших изделий и технологий сотен отечественных и иностранных компаний-участников. Традиционно в выставочных павильонах разместятся представители ведущих аграрных компаний Украины и других стран мира.
Ежегодно количество посетителей «Агро» около 50 000 человек, среди которых - первые лица страны, представители крупных сельскохозяйственных холдингов, владельцы средних и малых фермерских предприятий, специалисты предприятий машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Значительную часть выставки традиционно займут лучшие образцы современной техники: комбайны, тракторы, навесное оборудование, оборудование для обработки и хранения зерна, а также оборудования для строительства зданий аграрного направления и транспортировки урожая. Широкий ассортимент позволит подобрать наиболее выгодные варианты, которые повысят уровень урожайности и качество производства.
Для профессионалов «Агро - 2017» - это отличная возможность обмена опытом на деловом уровне, благодаря насыщенной научной программе: интерактивным брифингам, семинарам, конференциям, круглым столам. Здесь будут подниматься актуальные вопросы сельского хозяйства, анализа и прогнозирования рынка сельхозпродукции, правовые аспекты и проблемы аграрного сектора. Традиционно на «Агро» строятся долгосрочные партнерские отношения по сотрудничеству, совместному производству, поддержке и дотациях в сельском хозяйстве, которые становятся серьезным толчком для развития отечественного агропромышленного комплекса.

В рамках «Агро - 2017» пройдут специализированные выставки:
• ЭкспоАгроТех - 2017 - сельскохозяйственная техника, оборудование и запасные части;
• Биотопливо - 2017 альтернативные источники энергии;
• Hi-Tech Агро - 2017 – технологии автоматизации, управления и контроля;
• Organic - 2017 - органические продукты и технологии;
• Animal'EX - 2017 - животноводство, ветеринария и сопутствующие продукты;
• FishExpo - 2017 - рыбное хозяйство и рыболовство;
• Растениеводство и агрохимия - агротехника, агрохимия, экологические продукты и технологии, приусадебное хозяйство, садоводство, огородничество, растениеводство, теплицы.
• Agro Build-Expo 2017 – строительство в аграрном секторе: техника, БМЗ, строительные
материалы.
• Агро - транспорт и логистика – обеспечение транспортировки и хранения продукции.
Программа специализированных выставок включает дегустацию и продажу экологической продукции, выставку различных пород животных и экспозицию самых распространенных рыб, которую можно будет наблюдать в открытых бассейнах.

Выставка «Агро - 2017» - важнейшее событие агропромышленного сектора Украины. Она ориентирована на демонстрацию достижений, налаживание связи между производителям и покупателем, открытие украинского рынка для зарубежных компаний, а также для внедрения инновационных решений и технологий, которые позволят развивать агропромышленный комплекс, уменьшая затраты и увеличивая доходность как больших так и малых аграрных предприятий .

Дополнительная информация по адресу: www.agroexpo.in.ua
Eng.:

On June 7-10, 2017 the Kyiv, Ukraine will welcome AGRO 2017, the XXIX-th International Agriindustrial Exhibition sponsored by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine.
AGRO 2017 is the largest agriindustrial exhibition at the territory of our country which serves as the platform to improve production, introduce innovations and develop all fields of Ukrainian agro-industry. It is a business event to open opportunities for cooperation with the countries - leaders in the world agrarian sector. It opens up a dialogue with the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Ukrainian associations, small and large enterprises and foreign investors. It is AGRO 2017 that establishes the agrarian sector development strategy in the coming years.

Over 35 thousand sq. m. exposition area will be allocated to demonstrate the best products and technologies of hundreds of domestic and foreign participating companies. Traditionally, the exhibition halls will house the representatives from the leading agrarian companies in Ukraine and the world.

Every year the number of AGRO visitors exceeds 50,000 persons; among them are the country chief executives, representatives of the large agricultural holdings, owners of small and medium farming enterprises, experts of machine building, food and processing industry.

Substantial part of the exhibition will be traditionally covered by the best samples of modern machinery: combines, tractors, mounted equipment/attachments, equipment for grain processing and storage as well as equipment to build agricultural structures and transport harvest. The variety of products will allow the most proper and profitable options to improve yields and production quality.

AGRO 2017 will offer broad options for professionals to exchange business experience thanks to the extensive scientific program: interactive briefings, seminars, conferences, round table discussions. They will raise topical issues of agriculture, market analysis and forecasting for agricultural products, legal aspects of agrarian sector. Traditionally, AGRO will build long-term partnerships on cooperation, joint production, support and subsidies in agriculture, which will be the major impetus for the development of domestic agriculture.

The following exhibitions will be held in the frames of AGRO 2017:
• ExpoAgroTech 2017 - agricultural machinery, equipment and spare parts;
• Biofuel 2017 - renewable energy resources;
• Hi-Tech Аgro 2017 - automation, control of alternative energy, GPS and GIS technologies;
• Organic 2017 - organic products and technologies;
• Animal'EX 2017 - farm animals, veterinary and products for livestock husbandry;
• FishExpo 2017 - fish industry and fishing;
• Plant Growing and Agricultural Chemistry – agrotechnics, agrochemistry, eco-friendly products and technologies, farm households, horticulture, farm gardening, crop production, greenhouses.
• Agro Build-Expo - development in the agricultural sector: machinery, construction materials.

AGRO 2017 exhibition is the most important event in Ukraine agriindustrial sector. Its target is to demonstrate the achievements, establish contacts between producers and buyers open the Ukrainian market for foreign companies as well as introduce innovative solutions and technologies aimed at agribusiness development minimizing the costs and increasing profitability of both large and small agrarian enterprises.

More on official website: www.agroexpo.in.ua

18.03.2017

Источник: http://agroexpo.in.ua/

Что ищем?:
Предприятие Товар Услуги

Расширенный поиск


Rambler's Top100

РАЗМЕЩАЙТЕСЬ НА TopBiz.com.ua! ЗДЕСЬ ДОСТУП К ЦЕЛЕВОЙ БИЗНЕС-АУДИТОРИИ СТРАН СНГ ВЫГОДНЫЕ СДЕЛКИ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ В on-line РЕЖИМЕ АКЦИЯ! СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ - 35 грн/месяц!
Еще мы находимся в: Реклама у нас: Техподдержка:
       Россия - http://topbiz.com.ua/rus
     Украина - http://topbiz.com.ua/ukr
     Молдова - http://topbiz.com.ua/mold
       Телефон - +38 (0629) 47-05-23
     Телефон - +38 (067) 959-20-44
     
     E-mail - topbizua@ya.ru
     Skype - topbiz.com.ua
       Телефон - +38 (050) 191-62-28